QUY CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

QUY CÁCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC

 

Báo cáo khoa học là kết quả cuối cùng của cả quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Báo cáo khoa học là cơ sở quan trọng để các hội đồng chấm điểm hoặc nghiệm thu đề tài. Báo cáo khoa học phải tuân thủ những qui định chung nhằm tạo sự thống nhất đối với tất cả sinh viên:

 

1. Định dạng báo cáo

Báo cáo được đánh máy một mặt trên giấy khổ A4, bộ chữ unicode, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, dãn dòng 1,5 lines; lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2 cm.

2. Trình bày bìa

Bìa báo cáo gồm bìa chính và bìa lót và được trình bày theo mẫu qui định (Khoa VHDL sẽ gửi mẫu bìa cho sv)

3. Cách đánh số trang

Một báo cáo khoa học thường gồm các phần: mục lục, danh mục bảng biểu, mở đầu, nội dung chính, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục.

Báo cáo được đánh số trang (1,2,3,4,…) từ trang danh mục bảng biểu, mở đầu, nội dung, kết luận đến hết phần tài liệu tham khảo.

Phần mục lục không đánh số trang.

Phần phụ lục được đánh số trang theo ký hiệu riêng (thường dùng số La Mã) và có một trang danh mục phụ lục đặt ở vị trí ngay sau tài liệu tham khảo và trước khi phần phụ lục bắt đầu.

4. Cách ghi đề mục của phần mở đầu

Đề mục của phần mở đầu được đánh số thứ tự theo các nội dung trình bày. Ví dụ:

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Lược sử vấn đề nghiên cứu

5. Bố cục của đề tài

—————————–

5. Cách ghi đề mục phần nội dung chính

Nội dung báo cáo sẽ được chia thành các chương tùy thuộc cách giải quyết vấn đề của đề tài. Cách ghi đề mục của các chương trong phần nội dung như sau:

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ………………… (FONT TIMES NEW ROMAN, SIZE 14, CHỮ  IN HOA, ĐẬM)

1.1. Khái niệm chung………………………………… (times new roman, size 14, chữ thường, đậm)

1.1.1.  Khái niệm văn hóa………………………….. (times new roman, size 14, chữ nghiêng đậm)

1.1.1.1. Một số định nghĩa ……………. (times new roman, size 14, chữ nghiêng thường)

1.1.2.

1.1.2.1.

1.2. Sản phẩm thủ công….

1.2.1.

Sinh viên nên đặt trước chế độ heading 1, heading 2, heading 3….. để tạo sự thống nhất về đề mục cho toàn bộ báo cáo và thuận lợi khi làm mục lục.

 

6. Cách ghi đề mục cho bảng biểu, hình vẽ

Để làm rõ các vấn đề nghiên cứu, sinh viên có thể đưa vào báo cáo một số hình vẽ, bảng biểu, biểu đồ. Khi đưa bảng biểu, hình vẽ vào báo cáo, sinh viên phải chú thích rõ nguồn gốc của chúng. Có thể sử dụng footnote để hoặc chú thích ngay góc dưới bên phải của bảng biểu.

Đồng thời sinh viên phải đánh số đề mục cho bảng biểu, hình vẽ theo số chương và số thứ tự của bảng biểu, hình vẽ trong chương đó. Tên và đề mục bảng biểu được để phía trên, chính giữa của bảng biểu, hình vẽ.

Ví dụ: Bảng biểu thứ nhất của chương ba thì sẽ được đánh đề mục là:

Bảng 3.1: Tên bảng

 

 

 

 

 

 

 

                                                Nguồn: Viện Nghiên cứu và phát triển…

 

Sau đó, ở trang danh mục bảng biểu, hình vẽ được đặt ngay sau trang mục lục của báo cáo sẽ liệt kê toàn bộ các bảng biểu, hình vẽ và vị trí của bảng biểu, hình vẽ trong báo cáo (trang đặt bảng biểu, hình vẽ).

7. Cách trình bày tài liệu tham khảo

Đây là phần rất quan trọng trong báo cáo khoa học. Tại liệu tham khảo đa dạng, phong phú, được trình bày đúng quy cách, rõ nguồn gốc sẽ chứng tỏ sự nghiêm túc của công trình nghiên cứu. Vì vậy, sinh viên cần lưu ý nhiều tới vấn đề này. Sinh viên Khoa Văn hóa Dịch sẽ liệt kê tài liệu tham khảo như sau:

7.1. Cách phân chia dạng tài liệu tham khảo

Có nhiều cách phân loại tài liệu tham khảo như phân loại theo ngôn ngữ, phân theo loại tài liệu là sách – tạp chí – tài liệu điện tử…. Đối với công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Văn hoá Du lịch, tài liệu sẽ được phân chia theo ngôn ngữ và được sắp xếp theo thứ tự: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung.

7.2. Cách ghi tài liệu tham khảo

– Cách ghi tài liệu sách: Tên tác giả (năm xuất bản), Tên tài liệu, nhà xuất bản, nơi xuất bản. Nếu sách có nhiều tác giả thì sẽ ghi tên tác giả chủ biên. nếu không có người chủ biên thì ghi tên tác giả đầu tiên và chữ nnk (nhiều người khác)

Ví dụ: Nguyễn Đình Hòe (2006), Môi trường và phát triển bền vững, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Trần Thuý Anh chủ biên (2005), Ứng xử văn hoá trong du lịch, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

– Cách ghi tài liệu dịch: Tên tác giả (năm xuất bản), Tên tài liệu (tài liệu dịch), Nxb, nơi xuất bản,

Ví dụ: Robert Laquar, Lê Văn Mạnh dịch (2001), Kinh tế du lịch, Nxb Trẻ, TP. HCM

– Cách ghi tài liệu là bài báo: Tên tác giả (năm), Tên bài báo, Tên tạp chí, số, bài được đăng tại trang … (nếu từ trang 51 đến trang 53 thì ghi 51 – 53, còn nếu in tại trang 51 và 63 thì ghi tr 51, 63). Lưu ý rằng chỉ có những bài báo được đăng trên tạp chí hoặc tuần báo thì mới có giá trị là tài liệu tham khảo.

Ví dụ: Nguyễn Hà Lan (2008), Một số vấn đề về phát triển du lịch cộng đồng, Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 3/2008, tr 51 – 53

– Cách ghi tài liệu là bài viết được đăng trên tạp chí điện tử: tên tác giả, tên bài báo, địa chỉ đăng bài báo đó.

Ví dụ: Trần Mạnh Thường (2005), Thiền – Công cụ trải nghiệm cuộc sống, Thông tin từ website của Tạp chí ORS (http://www.ors.com/nghien)

(tức là phải ghi rõ đường link vào phần mà sinh viên đã tham khảo)

7.3. Cách sắp xếp tài liệu tham khảo

Sau khi đã ghi đủ thông tin về tài liệu, sinh viên cần sắp xếp tài liệu theo thứ tự Alphabet tên tác giả. Hết phần tài liệu tiếng Việt thì đến phần tài liệu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp….

Ví dụ:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Tiếng Việt

1. Trịnh  Lê Anh (2007), Du lịch trekking – loại hình và phương thức tổ chức (nghiên cứu trường hợp tại Sapa – Lào Cai), Luận văn thạc sỹ Du lịch học, ĐH KHXH & NV, Hà Nội.

2. Trần Thuý Anh chủ biên (2005), Ứng xử văn hoá trong du lịch, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

3. Trần Văn Thông (2005), Tổng quan Du lịch, Nxb Giáo dục, TP. HCM.

4. Nguyễn Minh Tuệ và nnk (2001), Địa lý du lịch, Nxb TP. HCM

Tiếng Anh

5. Baud-B«vy Manuel & Fred Lauson (1977), Tourism and recreation development, The architectural Press LTD- London.

6. Boniface B. and Cooper C. (1993), Geography of Travel and Tourism, Heinemann Lodon.

7. Buhalis.D (2000), Marketing the competitive destination of the future, Tourism management 21(1), p. 97 – 116.

Tiếng Pháp

9. ………………………….

7.4. Cách chú thích khi sử dụng nội dung của tài liệu tham khảo

Trong quá trình viết báo cáo, sinh viên sẽ trích hoặc sử dụng một số nội dung của tài liệu tham khảo nhằm làm rõ hơn ý tưởng của mình. Khi trích đăng như vậy, bắt buộc sinh viên phải có chú thích sử dụng. Cách chú thích như sau:

– Đối với những đoạn trích nguyên văn từ 10 câu trở lên. Sinh viên để cả đoạn, chữ nghiêng và lùi lề vào 1 cm so với những phần khác của báo cáo. Cuối đoạn này, sinh viên có thể ghi luôn tên của tài liệu đã trích đăng và số trang của phần trích đăng trong tài liệu.

– Đối với những câu trích nguyên văn, sinh viên để câu trích đó trong ngoặc kép, chữ in nghiêng và chú thích [số tài liệu; số trang]. Số tài liệu là số thứ tự tài liệu đã được sắp xếp hoàn chỉnh trong phần tài liệu tham khảo của báo cáo. Số trang là nơi mà câu trích đó được in.

Ví dụ:

Tài nguyên du lịch là một phân hệ trong hệ thống lãnh thổ du lịch. Đó chính là “những thành tạo tự nhiên, các công trình, sản phẩm do bàn tay trí tuệ của con người làm nên cùng các giá trị thẩm mĩ, lịch sử, văn hóa, tâm linh, giải trí, kinh tế… của chúng, có sức hấp dẫn với du khách hoặc được khai thác phục vụ phát triển du lịch” [46;59]

– Đối với những ý tưởng của tác giả khác nhưng được sinh viên sử dụng trong báo cáo của mình thì sinh viên cũng cần nói rõ hoặc chú thích cụ thể số tài liệu, số trang nơi tác giả của tài liệu tham khảo trình bày ý tưởng đó.

Ví dụ:

Khái niệm du lịch bền vững đã được tác giả Nguyễn Đình Hoè trong cuốn Du lịch Bền vững….. phân tích và chỉ rõ những nguyên tắc và nội hàm…….

Hoặc: Khái niệm du lịch bền vững đã được các nhà nghiên cứu phân tích và chỉ rõ những nguyên tắc và nội hàm…………… [23;145]

– Đối với những tham khảo thứ cấp sinh viên phải chú thích rõ bằng footnote nguồn trích đăng theo. Ví dụ:

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ hệ thống du lịch của Leiper, 1990(1)

Sơ đồ này là của tác giả Leiper, nhưng do được trích đăng từ tài liệu của tác giả Nguyễn Thị Hải (không trực tiếp từ sách của Leiper) nên được gọi là tham khảo thứ cấp. Đối với kiểu trích này, sinh viên cần chú thích cụ thể về nguồn trích theo như mẫu ví dụ.

8. Một số lưu ý khác

– Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu (đặc biệt là khi viết báo cáo), sinh viên phải thường xuyên sao lưu thông tin ra nhiều ổ đĩa khác nhau hoặc gửi trực tiếp lên địa chỉ email của mình để tránh trường hợp mất dữ liệu do sự cố máy tính.

– Trong khi thực hiện đề tài, sinh viên nên viết một số bài báo khoa học về đề tài mình đang nghiên cứu (có thể trích một phần hoặc tóm tắt lại toàn bộ nội dung báo cáo) để gửi đăng tập san Thông tin khoa học của Trường hoặc gửi đăng tạp chí chuyên ngành. Bài viết này sẽ có giúp sinh viên khẳng định tính nghiêm túc và hiệu quả của vấn đề mà sinh viên đang nghiên cứu. Nó cũng sẽ là một cơ sở để hội đồng đánh giá chất lượng của đề tài nghiên cứu và sự nỗ lực của sinh viên.

 

Trên đây là những hướng dẫn nhằm giúp sinh viên nắm rõ hơn qui trình và cách thức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Hy vọng rằng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Văn hoá Du lịch sẽ ngày một khởi sắc hơn.


(1) Trích theo Nguyễn Thị Hải (2002), Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên, phục vụ phát triển du lịch cuối tuần của Hà Nội, Luận án Tiến sĩ Khoa học Địa lý, ĐH Khoa học Tự nhiên, Hà Nội.

Advertisements

3 phản hồi

  1. bó tay, một trang web của khoa mà hok có gì gọi là thông tin cho cả khoa cả. Ít ra cũng có thông báo lịch thi các lớp trong khoa, bảng điểm, chương trinh của khoa. Đằng này thông tin chính là của lớp liên thông, lịch liên thông thôi ah. Nội dung để tùm lum, khó xem.

  2. Hay ma. Goi y the nay thi svien lam bao cao moi tot,moi dung cach dc chu. Thanks

  3. Nhìn trang web nghèo nàn biết là Nhà trường Hiêu trưởng đi ôt sinh viên đi xe buyt và tham ô tiên nên ko có tiền xây dung trang web bạn ơi lên ” google.com” gõ ” Khoa Luật Đại hoc Huế” để tìm ra sự khác biệt. khoa mới tách ra đk 3 năm mà Oách…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: